ผู้อำนวยการ

       Director1

 

           นางนปภา นิลน้อย

                ผู้อำนวยการ

 

รายงานการประเมินผลSAR

 Download ฉบับประถมวัย

Download ฉบับอนุบาล

รวมภาพกิจกรรม

Dowloadภาพกิจกรรม


Ads on: Special HTML

หนังสือE-Bookของสสวท.

 

 

คู่มือครู การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หนังสือเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คู่มือครู การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

Download Brian yim

หนังสือโครงการพัฒนาสู่อาเซียน

โรงเรียนเทพพิทักษ์
งานศิลปหัตถรรมครั้งที่ 65 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08:17 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4-6พ.ย.2558 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:20 น.
 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 09:20 น.
Share

 รักความเป็นไทย หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า

ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้ร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้บุตรหลานของเรา

มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่

ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้เด็ก

 

   

 

รักความเป็นไทยจะมีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวเด็กดังนี้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวทีแต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย

มีสัมมาคารวะกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแสดงความเคารพด้วยการไหว้ การกราบวางตนอย่างสุภาพ

อ่อนน้อม มีน้ำใจ 

 

   

โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และการแต่งกายตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆศิลปะ วัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 10:04 น.
 
รางวัลการประกวดเรียงความ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18 น.
Share

 

ความภูมิใจผลงานนักเรียนโรงเรียนเทพพิทักษ์ในการ
แข่งขันเรียงความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1,2
ระดับภาคกลาง. โดยศึกษาธิการภาค 4 ปทุมธานี
น้องดารณี น้องนวพร

   
   

 

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โดยมีกิจกรรมการประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้อยกรอง

การประกวดเล่าเรื่องการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ

๑. ให้แต่งเรียงความ ในหัวข้อ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูแผ่นดิน”

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ

 

   

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:49 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันแม่แห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 12:13 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อให้ลูกๆ

แสดงความรักที่มีต่อแม่ทุกๆคน

   
 

 

มอบประกาศนียบัตรแก่  แม่ดีเด่นประจำปี 2558

   
   
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 12:48 น.
 
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:52 น.
Share

 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBLการเรียนรู้แบบ Brain-Based  Learning (BBL)

 โรงเรียนเทพพิทักษ์ มุ่งหวังตั้งใจที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน

ให้มากที่สุดจึงได้นำระบบการเรียนรู้แบบ BBLมาใช้ในโรงเรียน

 

         - BBL คือการนำความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องใช้ในการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมหาศาล เซลล์สมองจะถูกสร้างตั้งแต่ทารก

อยู่ในครรภ์ 3-6 เดือนแรกจนถึง1เดือนก่อนคลอด 

  ช่วงนี้สมองบางส่วนที่ไม่จำเป็นจะถูกทำลายไปซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า

  “พรุนนิ่ง(Pruning)” และจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเด็กเล็ก

และช่วงวัยรุ่น    ทั้งนี้หลักการพัฒนาเซลล์สมองขึ้นอยู่กับ  2 ส่วน

คือ1.ธรรมชาติที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษได้แก่  พันธุกรรม

2.สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น  อาหาร  อารมณ์  การฝึกฝนใช้สมอง

การดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้ดำเนินการดังนี้

 

   

 

1.จัดตกต่างห้องเรียนให้มีสีเขียว  เหลือง และมีสีสรร เป็นส่วนใหญ่

2.ห้องเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียนมีต้นไม้บรรยากาศร่มรื่น 

3.จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน  กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4.จัดให้มีสถานที่  อุปกรณ์ต่าง ๆอยู่ในสภาพปลอดภัย

5.จัดให้มีการเรียนรู้จากของจริง  ประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาททั้ง 5

(การมองเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น  การได้ชิม  การสัมผัส)

6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก    ฟังนิทาน  อ่านหนังสือให้เด็กฟังในระดับชั้นอนุบาล

7.จัดให้เด็กได้เล่น  ฝึกกับเครื่องเล่นที่มีเสียงดนตรี  อย่างสม่ำเสมอ

8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ เช่นให้นักเรียนตบแต่งสิ่งของต่างแบบ Paper Mache เป็นต้น

9.จัดให้มีของเล่นที่มีรูปทรง  สี  อย่างหลากหลาย สวยงามน่าสนใจ

 

   

 

10.จัดให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน (ดาวน์โหลดภาพการเคลื่อนไหวBBLได้ที่นี่)

11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น  การจัดห้องเรียนให้สำอาด สวยงามน่าเรียนรู้  จัดนิทรรศการ ฯลฯ

12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อยๆจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยมีนักเรียนรุ่นพี่

จัดทำให้น้องๆได้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีสีสรร

 

   

 

13.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียน  ยาก  ง่าย ตามสภาพของผู้เรียน

14.จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์และผลงานเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน โดยแบ่งเป็นบล๊อกๆของแต่ละคน

15.จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เช่น เชิญเป็นวิทยากร  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชุมชน เช่นวันเข้าพรรษาแห่เทียน

 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้นฯลฯ

 

   

 

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ของสพฐ.

หนังสือการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้อง

กับพัฒนาการทางสมอง(BBL-Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:13 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 9

ผู้รับใบอนุญาต

      Director2

 

        นายสุเทพ   นิลน้อย

           ผู้รับใบอนุญาต

                                                                                                                                                                                 

website statistics

 

Polls

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Random Image

awardCup1.jpg

อำนวยความสะดวก

บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย-ป.6

     ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

จิตวิทยาการเลี้ยงเด็กเอาแต่ใจตัวเอง


ใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กดื้อ เอาใจตัวเอง มาดูคลิปนี้ .... เชื่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงกับลูกของคุณอย่างแน่นอน


Ads on: Special HTML