แหล่งเรียนรู้ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:17 น.

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

เป็นกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพพิทักษ์

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกโรงเรียน 

เป็นการเสริมสร้างพัฒนาสมองของนักเรียนให้รับรู้สู่โลกกว้าง สร้างโอกาสเสริมทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วย

แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภทคือแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

1.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ

1.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย  ห้องเรียนสีเขียว

ห้องพิพิธภัณฑ์  สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนสุขภาพ สวนหิน สวนหย่อม

สวนผีเสื้อ บ่อเลี้ยงปลาเรือนเพาะชำ ต้นไม้พูดได้ ฯลฯ

2. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

2.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ำ ทะเล สัตว์ ฯลฯ

2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน

โบราณสถาน,สถานที่สำคัญ แหล่งประกอบการเช่น การเพาะเห็ด การทำสวน-ผัก การประกอบอาชีพต่างๆของชุมชน

 

 

ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง
คุณพี่ธิติรัตน์. เป็นวิทยากรให้นักเรียนที่ไปศึกษาจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

   

 

แปลงปลูกผักบุ้ง

   

 

แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพบางคูรัดนาข้าว

   

 

เสริมสร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอกให้กับ

นักเรียนอนุบาลเทพพิทักษ์เรียนรู้การปลูกดอกไม้ โดยผู้ใหญ่เฉลา คงคล้าย หมู่ 5 บางคูรัด

   
Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:28 น.