โรงเรียนรักษาศีล 5 พิมพ์
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 19:01 น.

โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่น โรงเรียนรักษาศีล5

   
   

    โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น คือโครงการที่รณรงค์เรื่องการนำธรรมะ
ไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เพราะ “นิสัยที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของ

การสร้างสังคมที่สงบสุข” โดยยึดหลักการสำคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก”
โดยอุปนิสัยที่รณรงค์ให้สมาชิกหมั่นปฏิบัติมีอยู่ ๗ ข้อเรียกว่า ๗ กิจวัตรความดี ถ้าฝึกฝน

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
จะส่งผลให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความอบอุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐาน

ที่สำคัญที่นำ ไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เช่นความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ

 สามารถคลิกเพื่อทราบรายละเอียดของโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ได้

 https://www.sila5.com/detail/index2/index

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 19:27 น.