รายงานการประกันคุณภาพภาพในของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 10:06 น.

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา

ว่าการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

ระบบประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการไม่ให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลถึงผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการดำเนินการประกันคุณภาพ
จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทำงานซึ่งมีความสัมพันธ์ และต่อเนื่องกันดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน
การวางแผน และการดำเนินงานตามแผน โดยมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
2) การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม อาทิ เช่น การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสอบถาม
การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน
ตลอดจนการใช้แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบวัดมาตรฐาน เป็นต้น
โรงเรียนเทพพิทักษ์ ด้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับดีเยี่ยม

ซึ่งแสดงให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีคุณภาพในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและเอาใจใส่

ต่อบุตรหลานของท่านทุกๆคน
ดังรายงานดังนี้

 

 ดาวน์โหลด 

1.แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา( SAR) 

ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมวัย

 

 

2. สรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 11:03 น.