อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 09:20 น.

 รักความเป็นไทย หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า

ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้ร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้บุตรหลานของเรา

มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดเผยแพร่

ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้เด็ก

 

   

 

รักความเป็นไทยจะมีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นในตัวเด็กดังนี้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวทีแต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย

มีสัมมาคารวะกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแสดงความเคารพด้วยการไหว้ การกราบวางตนอย่างสุภาพ

อ่อนน้อม มีน้ำใจ 

 

   

โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และการแต่งกายตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆศิลปะ วัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 10:04 น.