รางวัลการประกวดเรียงความ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18 น.

 

ความภูมิใจผลงานนักเรียนโรงเรียนเทพพิทักษ์ในการ
แข่งขันเรียงความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1,2
ระดับภาคกลาง. โดยศึกษาธิการภาค 4 ปทุมธานี
น้องดารณี น้องนวพร

   
   

 

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โดยมีกิจกรรมการประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้อยกรอง

การประกวดเล่าเรื่องการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ

๑. ให้แต่งเรียงความ ในหัวข้อ

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูแผ่นดิน”

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ

 

   

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๓. ประเภทและการแบ่งระดับการประกวด

๓.๑ เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว

 ๓.๒ การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ

  ๓.๒.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

 ๓.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ – ๓)

  ๓.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๔ – ๖) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ๑๐๐ คะแนน

  ๕.๑ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ๒๐ คะแนน

 ๕.๑.๑ มีเอกภาพ (๑๐ คะแนน)

  ๕.๑.๒ มีสารัตถภาพ (๕ คะแนน)

  ๕.๑.๓ มีสัมพันธภาพ (๕ คะแนน)

  ๕.๒ มีการวิเคราะห์หรือใช้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๒๐ คะแนน

  ๕.๓ ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน

  ๕.๔ การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย) ๒๐ คะแนน

  ๕.๕ สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม ๒๐ คะแนน

  รวม ๑๐๐ คะแนน

 รางวัลแต่ละประเภท

 ะดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

 รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๒ เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๓ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๒ เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๓ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๒ เงินสด ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลที่ ๓ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

***********************************************************

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:49 น.