การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:52 น.

 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBLการเรียนรู้แบบ Brain-Based  Learning (BBL)

 โรงเรียนเทพพิทักษ์ มุ่งหวังตั้งใจที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน

ให้มากที่สุดจึงได้นำระบบการเรียนรู้แบบ BBLมาใช้ในโรงเรียน

 

         - BBL คือการนำความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องใช้ในการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมหาศาล เซลล์สมองจะถูกสร้างตั้งแต่ทารก

อยู่ในครรภ์ 3-6 เดือนแรกจนถึง1เดือนก่อนคลอด 

  ช่วงนี้สมองบางส่วนที่ไม่จำเป็นจะถูกทำลายไปซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า

  “พรุนนิ่ง(Pruning)” และจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเด็กเล็ก

และช่วงวัยรุ่น    ทั้งนี้หลักการพัฒนาเซลล์สมองขึ้นอยู่กับ  2 ส่วน

คือ1.ธรรมชาติที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษได้แก่  พันธุกรรม

2.สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น  อาหาร  อารมณ์  การฝึกฝนใช้สมอง

การดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้ดำเนินการดังนี้

 

   

 

1.จัดตกต่างห้องเรียนให้มีสีเขียว  เหลือง และมีสีสรร เป็นส่วนใหญ่

2.ห้องเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียนมีต้นไม้บรรยากาศร่มรื่น 

3.จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน  กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4.จัดให้มีสถานที่  อุปกรณ์ต่าง ๆอยู่ในสภาพปลอดภัย

5.จัดให้มีการเรียนรู้จากของจริง  ประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาททั้ง 5

(การมองเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น  การได้ชิม  การสัมผัส)

6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก    ฟังนิทาน  อ่านหนังสือให้เด็กฟังในระดับชั้นอนุบาล

7.จัดให้เด็กได้เล่น  ฝึกกับเครื่องเล่นที่มีเสียงดนตรี  อย่างสม่ำเสมอ

8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ เช่นให้นักเรียนตบแต่งสิ่งของต่างแบบ Paper Mache เป็นต้น

9.จัดให้มีของเล่นที่มีรูปทรง  สี  อย่างหลากหลาย สวยงามน่าสนใจ

 

   

 

10.จัดให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน (ดาวน์โหลดภาพการเคลื่อนไหวBBLได้ที่นี่)

11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น  การจัดห้องเรียนให้สำอาด สวยงามน่าเรียนรู้  จัดนิทรรศการ ฯลฯ

12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อยๆจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยมีนักเรียนรุ่นพี่

จัดทำให้น้องๆได้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีสีสรร

 

   

 

13.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียน  ยาก  ง่าย ตามสภาพของผู้เรียน

14.จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์และผลงานเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน โดยแบ่งเป็นบล๊อกๆของแต่ละคน

15.จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เช่น เชิญเป็นวิทยากร  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชุมชน เช่นวันเข้าพรรษาแห่เทียน

 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้นฯลฯ

 

   

 

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ของสพฐ.

หนังสือการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้อง

กับพัฒนาการทางสมอง(BBL-Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:13 น.