ความรู้เกี่ยวกับระดับชั้นโรงเรียนภาษาอังกฤษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:30 น.
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับระดับชั้นของโรงเรียน
 •  
 • ระดับชั้นอนุบาล  Preschool และ Kindergarten 
 • ระดับชั้นประถมศึกษา  Primary school(สหราชอาณาจักร) และ Elementary school (ประเทศอเมริกัน) ส่วน Grade school ก็แปลว่า ประถมศึกษา หมายถึง ป.1 – ป.6 ในประเทศไทย
 • ระดับชั้นประถมศึกษา Primary school
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา  Secondary school  เป็น High school ซึ่งหมายถึง ม.1 – ม.6  นอกจากนี้ยังนิยมใช้ Middle school หรือ Junior high school  ซึ่งมักจะหมายถึง ม.1 – ม.3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  Senior High school เทียบกับ ม.4 – ม.6
 • ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.   Vocational certificate 
 • ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ ปวส.  High vocational certificate มีบางประเทศใช้ Vocational Diploma
 • ระดับอนุปริญญา เทียบเท่ากับ Diploma หรือ Associate degree ของฝรั่งเศส บางครั้งใช้ Certificate หรือ College certificate 
 • ระดับปริญญาตรี  Bachelor degree กับ Undergraduate degree 
 • ระดับปริญญาโท  Master degree หรือ Graduate degree 
 • ระดับปริญญาเอก  Doctorate degree หรือ Postgraduate degree 
 • ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์  Honorary doctorate degree 
Share