ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 10:06 น.

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนเทพพิทักษ์

สถานที่ตั้ง เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110 โทร: 02-9272599
Website : www.theppitak.ac.th  Email :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติโรงเรียน ....................

• เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ ..... พฤษภาคม พ.ศ. ..... มีนักเรียนจำนวน .... คน ครูจำนวน .... คน
ปัจจุบันปีการศึกษา ...... มีนักเรียนจำนวน ....... คน ครูจำนวน ....... คน


ความหมายตราโรงเรียนเทพพิทักษ์...........................

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษา เพื่อพัฒนารากแก้วแห่งชีวิต

“การศึกษาเพื่อพัฒนารากแก้วแห่งชีวิต”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเพื่อชีวิตที่เจริญงอกงาม ตั้งแต่วัยเยาว์ให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแรง อารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองดีมีคุณค่าสืบต่อไป

การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
พัฒนา หมายถึง ความเจริญ ความก้าวหน้า ความดีงามทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ – สังคม และสติปัญญาด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจที่มีต่อเด็ก
รากแก้ว หมายถึง รากสำคัญของต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งลึกลงไปในดินเพื่อยึดเกาะให้ลำต้นตั้งตรงมีความมั่นคง แข็งแรง เป็นหลักให้รากอื่นๆ ลำเลียงแร่ธาตุและอาหารสู่ลำต้นและใบ
คติพจน์ของโรงเรียน           "เทพพิทักษ์รักลูก เพาะปลูกคุณธรรม"

 

วิสัยทัศน์............................................................

 

พันธกิจ  ...........................................

 

ปณิธานของโรงเรียนเทพพิทักษ์ ..................

สีประจำโรงเรียน                 เขียว      เหลือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ................................................

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 10:25 น.