ห้องเรียนชั้นอนุบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2015 เวลา 21:15 น.

โรงเรียนเทพพิทักษ์ มีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องกับระดับชั้นอนุบาล

โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษาให้สามารถ

อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวนได้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป

   

 

และจัดกิจกรรมบูรณาวิชาต่าง ๆให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการคิดเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการการเรียนรู้

ทักษะชีวิต ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม

พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม

แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

   
   
Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 08:13 น.